Ochrana osobních údajů a GDPR
Ochrana osobních údajů a GDPR     VAHY   PRO   s.r.o.,   zpracovává   osobní   údaje,   proto   vyžadují   souhlas   se   zpracováním   osobních   údajů   dle   Nařízení   Evropského Parlamentu   a   Rady   (EU)   679/2016   o   Ochraně   fyzických   osob   v   souvislosti   se   zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném   pohybu těchto   údajů,   dále   jen   „GDPR“   dle   zákona   č.   101/2000   Sb.,   o   ochraně   osobních   údajů   (dále   jen   „ZOOÚ“)   a   o   změně   některých zákonů. Odesláním   webového   kontaktního   formuláře   prostřednictvím   webu   www.vahypro.cz,   či   oslovení   naší   společnosti   či   našich zaměstnanců   prostřednictvím   telefonu   či   e-mailového   kontaktu   uděluji         VAHY   PRO   s.ro.      se   sídlem   Bořislav   159,   Teplice   v Čechách,   PSČ   415   01,   IČO:   27275906,   Výpis:   obchodní   rejstřík   Ústí   nad   Labem    oddíl   C,   vložka   21846 ,   emailový   kontakt: vahypro@vahypro.cz (dále jen „ Správce ”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: V    případě    odeslání    kontaktního    formuláře    či    e-mailového    a    telefonického    oslovení    pracovníků    Správce    subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně: 1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa firmy telefonický kontakt (pokud bude poskytnut) 2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zaslání obchodní nabídky Správce a jeho zaměstnanců dle bodu 4. Zejména se jedná o zaměstnance naší firmy. Zaslání cenové nabídky dle požadavků zákazníka. 3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: Všem zaměstnancům Správce Subjekt   odesláním   kontaktního   formuláře   prostřednictvím   webu   Správce   údajů   tj.   www.vahypro.cz   či   oslovení   pracovníků Správce   údajů   prostřednictvím   e-mailu   či   telefonického   hovoru   prohlašuje,   že   byl   Správcem   řádně   poučen   o   zpracování   a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.   * Poučení Subjektu údajů Správce   tímto   v   souladu   s   ustanovením   čl.   13   Nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady   (EU)   č.   2016/679   ze   dne   27.   dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ Nařízení ”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem   poskytnutí   osobních   údajů   Subjektu   údajů   je   zájem   Subjektu   údajů   o   zasílání   obchodních   nabídek   Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, Správce     nejmenoval     pověřence     pro     ochranu     osobních     údajů,     nepověřil     zpracováním     osobních     údajů     žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, Správce   nemá   v   úmyslu   předat   osobní   údaje   Subjektu   údajů   do   třetí   země,   mezinárodní   organizaci   nebo   jiným,   než   výše uvedeným třetím osobám, Subjekt   údajů   má   právo   kdykoliv   odvolat   svůj   souhlas   se   zpracováním   osobních   údajů,   právo   požadovat   od   Správce přístup   ke   svým   osobním   údajům,   jejich   opravu   nebo   výmaz,   popřípadě   omezení   zpracování,   a   vznést   námitku   proti zpracování,   má   právo   na   přenositelnost   těchto   údajů   k   jinému   správci,   jakož   i   právo   podat   stížnost   u   Úřadu   pro   ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
· · · · · · · · ·
VAHY PRO s.r.o., Bořislav 159, 415 01   tel: +420 475 620 800 email: vahypro@vahypro.cz  
VAHY PRO
VAHY PRO s.r.o
Kontakt  Kontakt 
VAHY PRO